Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.exondy.pl 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Exondy, dostępny pod adresem internetowym www.exondy.pl, prowadzony jest przez:

JK BASE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Grocholicach przy ul. Błotna 9, 05-090 zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787662, numer NIP: 5342601082, numer REGON: 383432620, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca – JK BASE GROUP sp. z o.o. NIP: 5342601082

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.exondy.pl

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) .

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa lub produkt cyfrowy/bon/pieniądz elektroniczny/waluta wirtualna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@exondy.pl

2. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 534 777 092 lub (+48) 534 777 844

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  Rachunek PLN:  94 2530 0008 2018 1056 8365 0001

  Rachunek EUR: 67 2530 0008 2018 1056 8365 0002

  Rachunek GBP: 98 2530 0008 2067 1056 8365 0001

  Rachunek USD: 13 2530 0008 2018 1056 8365 0004

Dane banku: 

Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW

Kod BIC Nest Bank: NESBPLPW

IBAN Nest Bank: PL + pełny numer rachunku

Adres Nest Banku:

Nest Bank S.A.

ul. Wołoska 24

02-675 Warszawa

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości poczty elektronicznej (e-mail), formularza kontaktowego, komunikatora zewnętrznego (messenger)ni numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się poprzez skrzynkę elektroniczną i formularz kontaktowy ze Sprzedawcą całodobowo.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą:

Pon-pt w godzinach 8-22

Sb-Nd w godzinach 9-22

Święta w godzinach 10-20 (chyba, że w innym miejscu niż Regulamin napisano inaczej)

 7. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą poprzez czat na żywo w godzinach dostępności konsultanta. 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta lub awarii metod płatności.

2. Przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie zamówień w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. 

3. Klient nie posiadający 13 lat może korzystać z naszej witryny pod nadzorem rodziców lub przedstawicieli prawnych.

4. Do wykonywania zamówień w Sklepie wymagane są dane takie jak: Imię, nazwisko, adres e-mail.

5. Ceny podane w Sklepie są przedstawione w wybranej walucie z możliwych do wyboru w Sklepie internetowym  i są cenami końcowymi za dany Produkt.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt operatora płatności, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

7. Umowa Sprzedaży wchodzi w życie po dokonaniu płatności przez Klienta.

8. Sprzedawca nie jest związany umowami ustnymi, jeżeli nie zostały one potwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.

9. Bez zgody i w porozumieniu ze Sklepem, nie przysługuje zakup hurtowy produktów w kategorii “Płatności Internetowe”, które objęte są ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Realizacja takich zamówień, może zostać wstrzymana do wyjaśnienia.

10. Każda transakcja finansowa może zostać zatrzymana, jeżeli istnieje podejrzenie występowania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jeśli kupujący nie zgłosi roszczenia w ciągu 30 dni, transakcja zostanie uznana za przeterminowaną. Roszczenie dotyczące transakcji można złożyć pod adresem kontakt@exondy.pl

11. Sprzedawca nie jest uprawniony i nie może wystawiać żadnego dokumentu sprzedażowego jeśli Produktem jest bon różnego przeznaczenia.

12. Jeżeli Produkt jest objęty podatkiem VAT to Sprzedawca może wystawić fakturę VAT w przypadku prośby ze strony Konsumenta.

13. Sprzedawca wystawia dokument sprzedażowy w przypadku, gdy zakupu dokona Przedsiębiorca. W celu otrzymania dokumentu Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt/y będący/e przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.

2. Przejść do koszyka klikając "REALIZUJ ZAMÓWIENIE" i jeżeli wszystko się zgadza przejść do dostawy klikając "REALIZUJ ZAMÓWIENIE".

3. Następnie podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

4. W następnej kolejności należy wybrać odpowiedniego operatora płatności, zaakceptować regulamin oraz potwierdzić zgodę na rezygnację z odstąpienia od umowy.

5. Skorzystać z usług oferowanych przez wybranego operatora płatności, aby sfinalizować Zamówienie. 

6. Zamówienie zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail. 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient otrzyma zakupione Produkty na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne (Przelewy 24, HotPay)

  • Standardowe przelewy tradycyjne na konto Sprzedawcy w walutach: 

               Polski złoty (PLN)

               Euro (EUR)

               Funt brytyjski (GBP) 

               Dolar amerykański (USD)

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności: przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem § 5 pkt 1.

3. Produkty zakupione przez Klienta zostaną wysłane natychmiastowo (do 5 minut) z zastrzeżeniem § 5 pkt 1.

4. Kupujący zostaną poinformowani o braku danego produktu w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów niedostępnych, Klient otrzyma te produkty jak najszybciej (do 2 dni roboczych). 

5. Nie udostępniamy odbioru osobistego oraz wysyłki fizycznej. Jedyną właściwą metodą wysyłki jest przesłanie produktu na wskazany przez kupującego adres e-mail.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa, ESD) jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

2. Klient zostanie poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy przed dokończeniem realizacji płatności stosowną informacją.

3. Sprzedawca wykonuje usługę za wyraźną zgodą Klienta, który zostaje poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on (Klient) prawo do odstąpienia od Umowy. Klient dokonując zamówienia zrzeka się możliwości odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

2. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku wad dostarczonych produktów.

3. Użytkownik może zgłosić reklamację poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną: kontakt@exondy.pl

4. Składając reklamację kupujący powinien podać numer zamówienia, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać dogodne rozwiązanie w innym przypadku reklamacja może zostać odrzucona.

5. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.

6. Obsługa sklepu ma prawo poprosić o dane dostępowe do konta aplikacji mobilnej lub o zdalny dostęp przez  oprogramowanie narzędziowe przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu operacyjnego poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera lub klienta w pamięci masowej komputera. W  przypadku skomplikowanych problemów lub niemożliwości zweryfikowania ich bez dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego Klienta.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do powiadomienia kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Dowody na nieprawidłowe działanie kodu spoczywają na Kliencie. Aktywowane, unieważnione, zablokowane klucze nie podlegają zwrotom (reklamacji).

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia    sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Szczegóły dotyczące przechowywania danych osobowych przez Sklep:

  • Polityka prywatności znajduje się na stronie: link

  • Cookies znajduje się na stronie: link

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.